AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english
 • kompletní právní služby při založení společností s ručením omezeným, akciových společností, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, včetně zápisu do obchodního rejstříku

 • vyřízení veškerých změn již existujících společností - změny sídla, změny statutárních orgánů, převody obchodních podílů, zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu

 • dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech

 • organizace valných hromad a členských schůzí

 • kompletní právní služby pro SVJ, konání shromážední SVJ, příprava podkladů pro zápis do rejstříku společenství, příprava návhu zápisu změn do rejstříku
 • kompletní právní poradenství v obchodně-právních vztazích

 • kompletní právní služby při zajištění likvidace společnosti nebo družstva

 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví

 • založení spolku, stanovy spolku,včetně úprav zakladatelských dokumentů, zápis transformace z občanských sdružení do spolkového rejstříku
 • zřízení nadace a založení nadačních fondů, nadační listiny či statuty nadací včetně úprav zakladatelských dokumentů

 • obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, o dílo, o úvěru, příkazní, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o přepravě, konkurenční doložky apod.)

 • směnky a ostatní zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích obchodního práva

 • zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejících s obchodním právem, a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku

 • vymáhání pohledávek

 • registrace ochranných známek,  jak pro Českou republiku, tak pro Evropská společenství, prodloužení ochranných známek, rešerše ochranných známek,  zastupování v řízení s Úřadem průmyslového vlastnictví