AKVK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Krejčík & partneři

česky | english

Elektronická evidence tržeb

Práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb - elektronickou evidenci tržeb  (EET) zavedl zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), jehož účinnost nastává postupně, počínaje 1.9.2016.

Subjektem EET je poplatník daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob.

Předmětem EET jsou evidované tržby poplatníka.

 

Evidovanou tržbou je platba, která

1. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, a která zároveň

2. zakládá rozhodný příjem stanovený zákonem.

 

Obě podmínky musí být splněny současně.

Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem. Platbou definovanou v předchozí větě se rozumí různé typy elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Záměrem je, aby evidenci tržeb podléhaly obě tyto transakce. V případě platby za konkrétní zboží či služby, na které je zákazníkovi předána poukázka, poukaz, voucher nebo obdobný instrument, na základě kterého následně dochází pouze k odebrání zboží či služby, se o platbu určenou k následnému čerpání nejedná (např. koupě dárkového poukazu na masáž zad v hodnotě 400,- Kč). Obdobně není uplatnění takového instrumentu následným čerpáním.

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

  • v hotovosti,
  • platební kartou,
  • šekem,
  • směnkou,
  • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
  • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů.

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa či barteru, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

Formální znaky evidované tržby nejsou naplněny taktéž v případě různých forem zápočtů pohledávek.

Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který

  • není předmětem daně z příjmů,
  • je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
  • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Za ojedinělý příjem lze považovat s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem zcela výjimečnou platbu v hotovosti nebo např. platbu za ojedinělý prodej vyřazeného majetku.

Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tj. platby uskutečněné v hotovosti, platební kartou nebo obdobným způsobem a současně zakládají rozhodný příjem, tj. příjem z podnikání, je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé příjmy nejedná. Pokud poplatník přijímá hotovost v rámci obchodní činnosti pravidelně, nemůže se jednat o ojedinělý příjem, a má za povinnost takovéto přijaté hotovostní platby evidovat.

Obecně platí, že u poplatníka podléhají evidenci pouze příjmy z podnikání. Naopak příjmy, jejichž přijetí nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, nejsou evidovanou tržbou a evidenci nepodléhají.

Bude-li mít poplatník pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, bude mít možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

 

Tržby ve zjednodušeném režimu

Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Z povinnosti evidovat tržby mohou být vyňaty také tržby, o nichž to stanoví nařízení vlády, a to v těch případech, kdy by se jednalo o tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Příslušné nařízení vlády prozatím vydáno nebylo.

Zákon o evidenci tržeb rovněž umožňuje poplatníkům, kteří nepodléhají zjednodušenému režimu ze zákona nebo na základě nařízení vlády, požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu. Podmínkou pro udělení povolení je, že by evidování dané tržby běžným způsobem poplatníkovi znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. Poplatník nemusí žádat o povolení na tržby ze všech svých činností, ale jen např. na určité druhy tržeb nebo na tržby z činnosti některých svých provozoven.

 

Povinnosti poplatníka vyplývající ze zákona o evidenci tržeb

–        před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně (tj. daňový portál veřejné správy) umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

–        prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

–        dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

 

Evidence tržeb běžným způsobem

Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby

•      zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a

•      vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

 

Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Poplatník je na účtence povinen uvádět

•      fiskální identifikační kód - tento kód potvrzuje zaevidování tržby a je unikátní pro každou potvrzovanou datovou zprávu.

•      své daňové identifikační číslo,

•      označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

•      označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

•      pořadové číslo účtenky,

•      datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

•      celkovou částku tržby,

•      bezpečnostní kód poplatníka,

•      údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

 

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Kontrola dodržování povinností uložených zákonem o evidenci tržeb bude vykonávána orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR.

Zákon o evidenci tržeb upravuje pravomoc těchto orgánů provádět kontrolní nákup, který je specifickou formou místního šetření. Kontrolním nákupem je faktická činnost úředních osob Finanční a Celní správy, resp. provedení nákupu zboží nebo služeb od poplatníka, přičemž úřední osoba zkontroluje, zda mu byla řádně vystavena účtenka a zda byly údaje o tržbě zaslány správci daně. Řádným vystavením účtenky je nejen samotná skutečnost, spočívající v tom, že byla účtenka vystavena, ale i to, zda obsahuje všechny zákonem stanovené údaje, které je poplatník povinen na účtence uvádět, a zda tyto údaje odpovídají skutečnému stavu věci. Zároveň jsou úředními osobami prověřovány údaje o evidované tržbě zaslané správci daně, a to kromě jiného i ve vztahu k údajům uváděným na účtence. Úřední osoby provádí kontrolní nákup v rámci místního šetření podle § 80 až 84 daňového řádu a mohou tak prověřovat i plnění dalších zákonných povinností poplatníka. Během kontrolního nákupu je však vyloučeno utajené pořizování zvukových a obrazových záznamů, a sice s ohledem na § 80 daňového řádu, kde je uvedeno omezení spočívající v nutnosti uvědomit o probíhajícím postupu osoby, vůči nimž je úkon vykonáván.

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Zákon o evidenci tržeb upravuje také sankce pro právnické a podnikající fyzické osoby, které se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo jako osoby, které evidují tržby, poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku. Za tyto správní delikty se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby, jako osoby, které evidují tržby, poruší povinnost umístit informační oznámení či zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, dopustí se správního deliktu, za který se uloží pokuta do výše 50 000 Kč.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Uvedené lze mimo jiné aplikovat na „poruchy“ pokladního zařízení.

Zákon o evidenci tržeb upravuje rovněž podmínky, za kterých lze uložit opatření uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti. Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb (orgán Finanční správy České republiky a orgán Celní správy České republiky), může nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb, zjistí-li na straně poplatníka povinného provádět evidenci zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vystavit účtenky. K uložení opatření tedy nepostačuje samotné zjištění porušení povinností podle zákona o evidenci tržeb, které nedosahuje míry mající za následek ohrožení průběhu evidence tržeb závažné intenzity.

 

Postupné zavádění evidence tržeb

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13.4.2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první fázi od 1.12.2016. Aby byl náběh systému plynulejší, přistoupilo Ministerstvo financí k jeho rozfázování. Po vyhodnocení, z jaké činnosti plynou podnikateli příjmy, zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE (Klasifikace ekonomických činností zavedená v minulosti Českým statistickým úřadem).

 

Podnikatelé budou evidovat tržby z jednotlivých činností následovně:

od 1. září 2016                               → přidělování autentizačních údajů, získávání certifikátů na portálu

začátek evidenční povinnosti         → 1. fáze - stravovací a ubytovací služby

od 1.3.2017                                   → 2. fáze - maloobchod a velkoobchod

od 1.3.2018                                  → 3. fáze - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo    4. fázi (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

od 1.6.2018                                    → 4. fáze - vybraná řemesla a výrobní činnosti